Algemene voorwaarden

Onze diensten

Neem gerust een kijkje bij onze diensten!

Heb je vragen?

Stuur gerust een bericht of bel ons direct
op, wij staan altijd voor u klaar.

1. Wie zijn wij?

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘HSB Creatives de gebruiker van deze algemene voorwaarden: De besloten vennootschap HSB Creatives B.V.

1.2 Onze contactgegevens zijn:

 

Adres: Lauwersweg 3, 9231 GR Surhuisterveen

Telefoonnummer: 0512-360127

E-mail: info@hsbcreatives.nl

KvK-nummer: 82060193

 

1.3 HSB Creatives is gespecialiseerd in het engineeren en modelleren van Houtskeletbouw projecten.

 

2. Definities

2.1 In de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


Algemene voorwaarden
: onderhavige algemene voorwaarden van HSB Creatives

Opdracht: het totaal van de tussen de Opdrachtgever en HSB Creatives overeengekomen werkzaamheden.

Opdrachtgever: de (rechts)persoon, consument of zakelijk, die HSB Creatives opdracht geeft tot verrichten van werkzaamheden of leveren van materialen, of daaromtrent in contact of onderhandeling treedt met HSB Creatives;

Opdrachtsom: het totaalbedrag dat tussen HSB Creatives en Opdrachtgever van te voren is vastgesteld voor het Werk;

Partijen: HSB Creatives en Opdrachtgever gezamenlijk;

Regiewerk: Alle werkzaamheden tussen Opdrachtgever en HSB Creatives, waarbij de prijs wordt bepaald naargelang de gewerkte tijd op basis van nacalculatie;

 

2.2 Definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt.

 

3. Werkzaamheden

3.1 HSB Creatives verricht werkzaamheden op het gebied van- en verband houdende met het engineeren en modelleren van vastgoedprojecten en aanverwante bouwwerken, waaronder met name houtskeletbouw.

3.2 HSB Creatives houdt zich voorts bezig met het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden.

3.3 HSB Creatives verricht geen andere werkzaamheden dan overeengekomen met de Opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoren tot de werkzaamheden van HSB Creatives uitdrukkelijk niet:

a) Inkoop van materialen voor de fysieke totstandkoming van bouwwerken;

b) Bodemonderzoek en beoordeling van de geschiktheid van de bodem (bouwgrond);

c) Beoordeling van geschiktheid van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen;

 

4. Toepasselijkheid

4.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen van HSB Creatives.

4.2 De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze Algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden onverlet.

4.3 In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze Algemene voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.

4.4 Eventuele afwijkingen van deze Algemene voorwaarden door HSB Creatives, te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de Opdrachtgever, geven de Opdrachtgever nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als vaststaand op te eisen.

4.5 HSB Creatives wijst uitdrukkelijk van de hand de toepasselijkheid van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

 

5. Aanbiedingen en offertes

5.1 De Opdrachtgever is gehouden HSB Creatives alle benodigde informatie te verstrekken voor het doen van een passende aanbieding of offerte.

5.2 Aanbiedingen en offertes worden schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

5.3 De aanbieding of offerte kan melding maken van de prijsvormingsmethode, te weten Opdrachtsom of Regiewerk. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld omvat een aanbieding of offerte een niet-bindende kostenindicatie en worden de werkzaamheden op regie-basis uitgevoerd. De aan de werkzaamheden werkelijke bestede uren en werkelijk gebruikte materialen worden in rekening gebracht.

5.4 Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is geldig 28 dagen na dagtekening, tenzij in de aanbieding of offerte anders is vermeld.  Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de aanbieding of offerte geen overeenkomst tot stand is gekomen, is HSB Creatives gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.

5.5 Toezending van aanbiedingen, offertes en/of (andere) documentatie verplicht HSB Creatives niet tot acceptatie van een opdracht.

5.6 Een aanbieding of offerte is een ondeelbaar geheel.

 

6. Totstandkoming van de overeenkomst

6.1 Een overeenkomst tussen HSB Creatives en de Opdrachtgever komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever.

6.2 Kennelijke vergissingen in aanbiedingen, offertes, folders, publicaties, afbeeldingen, tekeningen, opdrachtbevestigingen en andere gegevens van HSB Creatives ontheft HSB Creatives van de nakomingsverplichting, alsmede van de verplichting daaruit eventueel voortvloeiende schade te vergoeden, ook na totstandkoming van de overeenkomst.

6.3 Indien de overeenkomst – om welke reden dan ook – niet schriftelijk wordt vastgelegd en HSB Creatives niettemin met instemming van de Opdrachtgever een aanvang tot uitvoering van de opdracht maakt, zal de inhoud van de door HSB Creatives gedane offerte als overeenkomst gelden.

6.4 HSB Creatives heeft de bevoegdheid om een opdracht van de Opdrachtgever te weigeren zonder nadere opgave van de daaraan ten grondslag liggende redenen.

 

7. Verplichtingen van de Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever verstrekt alle informatie die door HSB Creatives wordt gevraagd of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs dient te voorzien dat deze relevant is voor de Opdracht.

7.2 Indien de aanvang of de voortgang van de Opdracht van HSB Creatives wordt vertraagd door handelen of nalaten van Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan HSB Creatives te vergoeden tenzij deze omstandigheden aan HSB Creatives kunnen worden toegerekend.

 

8. Risico’s en aansprakelijkheid

8.1 Indien HSB Creatives adviseert om (andere) deskundigen te raadplegen in verband met het door HSB Creatives te verrichten Opdracht én Opdrachtgever deze raadpleging van een deskundige nalaat, komt eventuele schade die voortvloeit uit de werkzaamheden voor rekening en risico van de Opdrachtgever. In zulke gevallen is HSB Creatives op geen enkele aansprakelijk voor schade en zal aan Opdrachtgever geen (schade)vergoeding worden toegekend of korting op de door HSB Creatives in rekening te brengen kosten.

8.2 De Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

a) onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

b) onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;

c) gebreken aan reeds bestaande (on)roerende zaken waarop de Opdracht ziet;

d) gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

 

8.3 De aansprakelijkheid van HSB Creatives tegenover de Opdrachtgever met betrekking tot niet verrichtte, niet tijdig verrichtte of niet deugdelijk verrichtte prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade. De in de vorige volzin bedoelde vergoedingsplicht is voorts beperkt tot de hoogte van de uitgebrachte factuur corresponderende met de niet verrichtte, niet tijdig verrichtte of niet deugdelijk verrichtte prestatie waaruit de directe schade voortvloeit.

8.4 Onder de in lid 3 bedoelde directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) de redelijke kosten die de Opdrachtgever zou moeten maken om een prestatie van HSB Creatives aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de overeenkomst door HSB Creatives is ontbonden;

b) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

c) redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de schade lijdende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

 

8.5 De aansprakelijkheid van HSB Creatives tegenover de Opdrachtgever, in wat voor situatie dan ook, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering met een maximum van € 500.000,- (zegge: vijfhonderdduizend Euro) per geval.

8.6 HSB Creatives is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.

8.7 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor, en vrijwaart HSB Creatives voor aanspraken van derden jegens HSB Creatives, indien HSB Creatives schade heeft veroorzaakt die verband houdt met onvoldoende, onjuiste of onvolledige informatievoorziening door Opdrachtgever.

8.8 De opdrachtgever is aansprakelijk voor, en vrijwaart HSB Creatives ter zake van, vorderingen tot vergoeding van schade van derden veroorzaakt door de aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde persoon/personen.

8.9 Onverminderd het bovenstaande is HSB Creatives nimmer aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen door Opdrachtgever of het niet-naleven door Opdrachtgever van door HSB Creatives verstrekte instructies.

8.10 Voor vergoeding van andere schade dan in dit hoofdstuk genoemd, is HSB Creatives slechts aansprakelijk indien en voor zover de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove onzorgvuldigheid van HSB Creatives.

 

9. Aansprakelijkheidsduur en vervaltermijnen

9.1 De aansprakelijkheid van HSB Creatives vervalt door verloop van vijf jaren vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.

9.2 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt en is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij HSB Creatives ter zake heeft geprotesteerd.

9.3 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt en is niet ontvankelijk door verloop van twee jaren na het schriftelijke en met redenen omklede protest. Indien de opdrachtgever HSB Creatives een termijn heeft gesteld waarbinnen deze de tekortkoming zal wegnemen, begint de vervaltermijn eerst te lopen bij het einde van deze termijn, of zoveel eerder als HSB Creatives te kennen heeft gegeven de tekortkoming niet te zullen herstellen.

9.4 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt in ieder geval na verloop van drie jaren vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. De rechtsvordering die na deze termijn wordt ingesteld is niet ontvankelijk.

9.5 Indien de einddeclaratie op een eerdere dag wordt verzonden dan de dag waarop de opdracht door opzegging of voltooiing is geëindigd, geldt de eerdere dag als dag waarop de opdracht is geëindigd.

9.6 Voor de toepassing van het bepaalde in de leden 1 en 4 wordt voor de opdracht een object betreffende als de dag waarop de opdracht is geëindigd, aangemerkt de dag waarop het object is of wordt geacht te zijn opgeleverd, mits deze oplevering geschiedt voor de in lid 5 bedoelde dag.

9.7 Indien de rechtsvordering krachtens het bepaalde in de vorige leden zou vervallen tussen het tijdstip waarop HSB Creatives aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat hij de tekortkoming zal onderzoeken of herstellen en het tijdstip waarop hij het onderzoek en de pogingen tot herstel kennelijk als beëindigd beschouwt, wordt de vervaltermijn verlengd tot zes maanden na laatstgenoemd tijdstip.

 

10. Meer- en minderwerk en annulering

10.1 Meer‐en minderwerk zal, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van tevoren worden geoffreerd of anderszins schriftelijk vastgelegd en na akkoord uitgevoerd.

10.2 In geval van spoedeisende omstandigheden is HSB Creatives gerechtigd van het bepaalde in lid 1 af te wijken.

10.3 Tot meerwerk wordt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, onder meer gerekend:

a) werkzaamheden voortvloeiende uit gewijzigde inzichten of wensen;

b) werkzaamheden in verband met gewijzigde plan van aanpak of werkwijze;

c) overige zaken die leiden tot wijziging of uitbreiding van de Opdracht.

10.4 In geval van beëindiging van de Opdracht door Opdrachtgever vóór oplevering is HSB gerechtigd haar werkzaamheden bij Opdrachtgever in rekening te brengen met een minimum van vijfentwintig procent (25%) van de totale Opdrachtsom.

 

11. Prijzen

11.1 Alle door HSB Creatives gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.

11.2 Indien na aanvaarding van de in artikel 5 bedoelde overeenkomst een verhoging wordt doorgevoerd in prijzen van derden, zoals onderaannemers, overheidslasten, belastingen en dergelijke, is HSB Creatives gerechtigd deze verhoging eveneens door te berekenen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft het recht in dat geval de overeenkomst te ontbinden, onder gelijktijdige betaling van de reeds door HSB Creatives verrichte werkzaamheden tegen de opgegeven prijs.

 

12. Overmacht

12.1 Indien nakoming door HSB Creatives door overmacht wordt vertraagd of onmogelijk gemaakt voor een periode die langer duurt dan drie maanden, is HSB Creatives bevoegd de overeenkomst te ontbinden of nakoming op te schorten. HSB Creatives is bevoegd in dit kader gedeeltelijke (op)leveringen uit te voeren.

12.2 Onder overmacht van HSB Creatives als bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval verstaan (een situatie voortvloeiende uit):

a) de omstandigheid dat HSB Creatives een prestatie (waaronder een prestatie van Opdrachtgever) die van belang is in verband met het door HSB Creatives af te leveren Werk, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;

b) staking, arbeidsconflict, tekort aan werkkracht, brandstof, elektriciteit, grondstoffen of voorraden;

c) storingen of ongevallen in het verkeer;

d) overheidsmaatregelen of embargo die HSB Creatives verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;

e) relletjes, oproer, oorlog, sociale onrust;

f) pandemieën, ziekte, ongevallen;

g) extreme weersomstandigheden;

h) brand, overstroming, natuurramp;

i) in-, uit- en/of doorvoerverboden;

j) overlijden van beleidsbepalende en/of aansturende personen.

 

13. Oplevering

13.1 Indien HSB Creatives oplevertijden of oplevertermijnen heeft vermeld gelden deze oplevertijden of oplevertermijnen nimmer als fatale termijnen. Bij overschrijding van de eventueel gemelde oplevertijden of oplevertermijnen, dient de Opdrachtgever HSB Creatives schriftelijk in gebreke te stellen en HSB Creatives een laatste, redelijke, termijn te stellen voor de nakoming van tenminste 10 werkdagen. Het in dit lid bepaalde laat onverlet het bepaalde ten aanzien van overmacht.

13.2 De Opdracht wordt als opgeleverd beschouwd, indien:

a) De Opdracht is goedgekeurd; of

b) De Opdracht geacht wordt te zijn goedgekeurd.

13.3 De in de overeenkomst overeengekomen Opdracht wordt geacht te zijn goedgekeurd indien Opdrachtgever de factuur van HSB Creatives voldoet óf niet binnen 10 dagen na schriftelijke of digitale melding door HSB Creatives van voltooiing, bezwaar volgt van Opdrachtgever.

 

14. Betaling

14.1 De Opdrachtgever is gehouden tot het verrichten van een aanbetaling ter grootte van minimaal twintig procent (20%) van het geoffreerde bedrag inclusief BTW vóór aanvang van de door HSB Creatives te verrichten werkzaamheden. Indien sprake is van Regiewerk is HSB Creatives gerechtigd te vorderen dat aanbetaling plaatsvindt van vijftig procent (50%) van de door HSB Creatives geschatte totaalkosten van de Opdracht.

14.2 Tenzij anders overeengekomen is HSB Creatives gerechtigd periodiek te factureren voor verrichtte werkzaamheden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening, korting of opschorting van betaling van de factuur.

14.3 Na verstrijken van voornoemde termijn van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

a) Rente: Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (consument) is zij de wettelijke rente verschuldigd (art. 6:119 BW). Indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep dan is zij de wettelijke handelsrente verschuldigd (art. 6:119a BW)

b) Buitengerechtelijke incassokosten: Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (consument), worden incassokosten in rekening gebracht volgens ‘het besluit vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’ met een minimum van € 40,00. Indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250,00.

14.4 Ongeacht of sprake is van het verstrijken van een betalingstermijn, een betalingsregeling of overige factoren die een, al dan niet overeengekomen, uitstellend effect hebben op betaling, is de factuur direct en volledig opeisbaar in elk van de navolgende gevallen:

a) indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of indien hij daartoe zelf aanvraag doet;

b) indien de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;

c) indien de Opdrachtgever wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering;

d) indien de Opdrachtgever het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

e) indien (executoriaal) beslag op bezittingen van de Opdrachtgever wordt gelegd;

f) bij het overlijden van de Opdrachtgever;

 

14.5 Indien Opdrachtgever handelt in uitvoering van beroep of bedrijf geldt voorts dat de factuur direct en volledig opeisbaar is in elk van de navolgende gevallen:

g) indien uitschrijving van Opdrachtgever uit de Kamer van de Koophandel plaatsvindt;

h) indien Opdrachtgever overgaat tot wijziging van diens vennootschapsrechtelijke structuur;

i) in het geval van ontbinding van Opdrachtgever.

 

14.6 HSB Creatives heeft in alle gevallen van niet tijdige betaling het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

14.7 Alle betalingen door de Opdrachtgever strekken eerst tot voldoening van rente, vervolgens tot voldoening van de op de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en vervolgens op de vordering.

14.8 HSB Creatives is gerechtigd alle door de Opdrachtgever aan haar voldane bedragen, ook voorschotten en betalingen op ontbonden overeenkomsten, te verrekenen met de krachten lid 3 aan HSB Creatives verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten.

 

15. Intellectuele eigendommen

15.1 HSB Creatives behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen op eerste verzoek van de HSB Creatives onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan HSB Creatives ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

15.2 Het is Opdrachtgever verboden materiaal waarop HSB Creatives intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van HSB Creatives.

 

16. Afspraken met medewerkers

16.1 Afspraken of overeenkomsten met niet-vertegenwoordigingsbevoegde medewerkers van HSB Creatives binden deze laatste niet, tenzij HSB Creatives deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd.

 

17. Verwerking van persoonsgegevens

17.1 HSB Creatives verwerkt persoonsgegevens conform het bepaalde in Algemene Verordening Gegevensbescherming en daarnaast zoals opgenomen in het privacy statement zoals dat is gepubliceerd op de website hsbcreatives.nl.

 

18. Wijzigingen of aanvullingen

18.1 HSB Creatives heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

18.2 Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van afnemer zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.

18.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen der algemene voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht mogelijk ligt bij “oude” bepaling.

 

19. Overige bepalingen

19.1 Alle door HSB Creatives aangegane overeenkomsten worden geregeerd door Nederlands recht.

19.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

19.3 Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. HSB Creatives blijft echter wel bevoegd de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.